Condicions de Compra

1. DRET AL DESISTIMIENT

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir de la comanda realitzada a distancia sense al•legar motiu durant un període de catorze (14) dies naturals des de la correcte recepció del producte. El consumidor i usuari podrà enviar la totalitat de la comanda o, si ho prefereix, podrà enviar qualsevol dels productes que integraran la comanda total i, tot això, sense penalització i sense necessitat d’indicar els motius.
El consumidor i usuari tindrà que fer-se càrrec del cost directe de la devolució a Impex Subministres, tant si torna la comanda completa com si decideix tornar només alguns productes.
Per a formalitzar la devolució, haurà de contactar amb Impex Subministres a l’adreça www.impexsubministres.com/contact. Un cop rebuda la sol•licitud, Impex Subministres li indicarà la forma d’enviament de la comanda a les oficines o magatzem.
El consumidor i usuari haurà d’enviar el producte a l’adreça de l’oficina/magatzem d’Impex que li deixem a continuació:
Impex Subministres s.l, Carretera de Roses, 35, 17600, Figueres, Girona (España).
Impex Subministres no es fa responsable de l’empresa de missatgeria que el consumidor i usuari contracti per a la devolució de la comanda. En aquest sentit, Impesx recomana al consumidor i usuari, que seleccioni el courrier que facilita el justificant d’entrega un cop el missatger ha dipositat el/s producte/s, de manera que el consumidor i usuari tingui constància de que el producte hagi sigut entregat correctament.
Impex Subministres no es fa responsable de la direcció que el consumidor i usuari enviï la comanda per a la seva devolució diferent a l’indicada. Impex podrà sol•licitar al consumidor i usuari el justificant d’entrega.
Les despeses de devolució de la comanda (com per exemple, despeses d’enviament a través d’empreses de missatgeria) seran assumits directament pel consumidor i usuari.
El producte deurà estar en perfectes condicions i amb totes les etiquetes, l’embalatge original i –en el cas- documentació i element accessoris originals. Si no es procedís d’aquesta manera per part del consumidor, o si el producte hagués patit algun dany, el consumidor i usuari accepta que el producte  pugui patir una depreciació o que Impex pugui rebutjar l’exercici del dret de desistiment per part del consumidor i usuari.
Un cop Impex Subministres comprovi que la comanda es troba en condicions òptimes, es procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix medi del pagament empleat per vostè per a la transacció inicial, tret que ens indiqui el contrari, detallant expressament el medi de pagament a través del qual desitja que realitzem la devolució. No incorrerà en cap tipus de gasto com a conseqüència del reemborsament. No obstant, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els bens, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Si el consumidor i usuari decideix tornar la comanda per complet, Impex retornarà al consumidor i usuari la totalitat dels imports que aquest hagués pagat (no incloses les despeses d’enviament relatius a l’entrega d’Impex al consumidor i usuari).
Impex informa als consumidors i usuaris que el plaç de la devolució dels imports dependrà del mètode de pagament que hagués utilitzat el consumidor i usuari a l’hora de comprar el producte.
En qualsevol cas, Impex tornarà els imports pagats en la menor brevetat possible i, en tot cas, dintre dels catorze (14) dies naturals següents a la data en que el consumidor i usuari hagi informat de la seva decisió de desistiment del contracte.
En el cas de les promocions aplicables a l’adquisició d’articles independents que incloguin l’adició d’un producte addicional,  sent a títol enunciatiu, però no limitatiu, qualsevol altre que impliqui l’entrega d’un producte extra de forma gratuïta o de preu reduït, si el consumidor i usuari decideix aplicar el seu dret de desistiment sobre la seva compra, dit dret tindrà efectes sobre el conjunt de productes proporcionats com part de la promoció.

2. POLÍTICA DE CANVI DE PRODUCTES

Impex Subministres no admet el canvi entre un producte comprat pel consumidor i usuari per un altre producte que estigui ofert en el Website.
En el cas de que el consumidor i usuari vulgui realitzar el canvi d’un producte, haurà d’exercitar el seu dret a desistiment sobre el mateix conforme lo establert a la clàusula 1 i comprar posteriorment el nou producte que desitgi.


2.1. Disposicions comuns

No tindrà vostè dret a desistir del contracte l'objecte del qual sigui el subministrament d'algun dels productes següents:
 • Articles personalitzats
 • Bens precintats per raons de salut o higiene que hagin estat desprecintats un cop efectuada l’entrega.
El seu dret a desistir del contracte serà d’aplicació exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en que vostè les va rebre. No es realitzarà, en cap cas, el reemborsament si el producte ha estat utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no es trobin amb les mateixes condicions amb les que es van entregar o que hagin patit algun dany, per lo que haurà de ser curós amb el/s producte/s mentre estiguin a la seva possessió. Si us plau, torni l’article utilitzant o incloent tots els embalatges originals, les instruccions i altres documents que els acompanyin en el seu cas.  


2.2. Devolucions a botiga:

Podrà retornar els productes a Impex Subministres Carretera de Roses n35, Figueres, 17600, Girona, Espanya. En aquest cas, haurà d’acudir a la botiga i entregar-nos l’article juntament amb el tiquet electrònic que haurà rebut adjunt a la confirmació d’enviament, que també es conserva a la compte de la seva pàgina web. Vostè pot presentar el tiquet electrònic mostrant-lo de forma digital a través de la pantalla del seu dispositiu mòbil o portant-lo imprès a la botiga.

2.3. Devolucions a través del missatger o courier: 

 Ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra sol•licitud de devolució. Haurà de ser el consumidor y usuari qui contacti amb el missatger o courier que consideri per a gestionar la devolució. Haurà d’entregar la mercaderia en el mateix paquet en que la va rebre, seguint les instruccions que trobarà en el apartat de DEVOLUCIONS a la pàgina web.
L’usuari i consumidor serà el responsable dels costos de la devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix fer la devolució dels articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.
Un cop examinat l’article/s, li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El cost del transport en cap cas serà retornat. El reemborsament s’efectuarà lo abans possible i, en qualsevol cas, dintre del termini dels 14 dies laborables des de la data en que vostè ens va comunicar la intenció del desistiment. No obstant, podrem retenir el reemborsament fins que els bens, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels bens, dependent de la condició que es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix medi de pagament que vostè va utilitzar per a pagar la compra.
Tingui en compte que, havent produït l’entrega de la comanda, en cas d’exercir el dret legal o contractual del desistiment, serà vostè qui s’encarregui d’organitzar el transport del mateix, per lo que no podem assumir el risc sobre el paquet de devolució quan es refereixi a causes no imputables a Impex.
De totes maneres, recordi que serà vostè el responsable del contingut del paquet de devolució quan utilitzi alguna de les opcions de devolució oferides per Impex. En el cas que existeixi un error en el contingut del paquet de devolució no imputable a Impex, estarem autoritzats a repercutir-li els costos corresponents en cas de ser possible gestionar la devolució del paquet a la seva atenció.
En Queden, en tot cas, fora de perill els drets i les acciones reconegudes per la legislació vigent.

2.4. Devolucions de productes defectuosos

Els casos en que vostè consideri que en el moment de l’entrega el producte no s’ajusti a lo estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata a través de les nostres vies de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateixi, o be trucant-nos per telèfon al (+34) 972.51.44.60 a on li indicarem la forma de procedir.
El producte el podrà tornar a Impex Subministres (Carretera de Roses n35, Figueres, 17600, Girona, Espanya) o entregant-lo a un missatger que haurà de gestionar el consumidor i client.
Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dintre d’un termini raonable si procedeix al reemborsament o a la substitució del mateix.   El reemborsament o la substitució del article s’efectuarà lo abans possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.
Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.


2.5 Dret de desistimient i devolució de comandes des de l'extranger

Si vostè ha realitzat una comanda a través d'aquesta pàgina web des d'un Estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya, les clàusules anteriors són aplicables amb la restricció que la devolució a través d'un missatger / courrier organitzat per nosaltres només pot realitzar-se des de la direcció de lliurament original a Espanya.
Així mateix, l'informem de que sota cap circumstància (amb l'excepció del que preveu la clàusula de devolució per productes defectuosos) no estarem obligats a reemborsar despeses d'enviament diferents als incorregudes fins a la direcció de lliurament original a Espanya o despeses de devolució des una destinació fora del territori espanyol.


3. GARANTIES

Si contracta com a consumidor i usuari, li oferim garanties sobre els productes que comercialitzem a través d'aquesta pàgina web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte
 1. S'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que:
 2. Es s'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web.
 3. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus i

Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin amb  fonament esperables. En aquest sentit, si algun dels productes no és conforme amb el contracte, vostè ha de posar en el nostre coneixement seguint el procediment detallat a l'apartat anterior i a través de qualsevol dels mitjans de comunicació previstos a l'efecte.

Els productes que venem, especialment els productes d'artesania, sovint poden presentar les característiques dels materials naturals que s'utilitzen en la fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vendes, en la textura, en els nusos i en el color, no tenen la consideració de defectes o tares. A contra, hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.4. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament a el preu de compra d'aquest producte.
No obstant això, i llevat de disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
 1. Pèrdues d'ingressos o vendes:
 2. Pèrdua de negoci;
 3. Lucre cessant o pèrdua de contractes;
 4. Pèrdua d'estalvis previstos;
 5. Pèrdua de dades; i
 6. Pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web llevat que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.